04-27-18 - Mark Samolczyk-Stark Community Foundation-speaker